Effectmeting en analyse arbeidsmarktontwikkelingen

De maatregel is bedoeld om te komen tot een jaarlijks onderzoek dat de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de luchtvaart inzichtelijk maken, en mechanismen met betrekking tot oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te identificeren.

Samen met de sociale partners zal een traject gestart worden om de definitie van de arbeidsmarkt voor de luchtvaart goed te definiëren. Hierbij is het noodzakelijk om zowel naar de type beroepen als de actieve organisaties te kijken, zodat er een juiste representatie uit datasets van (bijv.) KvK, Regioplan, CvBLO, CBS/Eurostat en UWV kunnen worden getrokken.

Parallel zullen twee databases gemaakt worden: een van alle bronnen en eerdere onderzoeken (de verzameling van publicaties) en een dataset van alle beschikbare cijfermateriaal. Deze bronnen en de gehanteerde definities moeten worden gevalideerd.

Op basis van deze twee stappen wordt een uniforme methodologie opgezet welke de basis vormt voor verdere onderzoeksopdrachten, die al dan niet uitbesteed worden.

De eerste analyses worden samen met Sectorfonds Luchtvaart uitgevoerd, waarbij het Sectorfonds ook voor de initiële samenvoeging en totaalanalyse zal zorgen. Na een evaluatie van de eerste resultaten zal de methodiek geformaliseerd worden.

Doel

Het inzichtelijk maken van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de luchtvaart (historisch, actueel en prognose), het samenbrengen van alle reeds bestaande informatie in een samenhangende, overkoepelende analyse voor de hele luchtvaart en het identificeren en onderzoeken van situaties waarbij sprake is van oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, met name in de luchtvracht, met als doel het onderliggende mechanisme beter te doorgronden en te komen tot een samenhangend plan van aanpak.