Versterking arbeidsmarkt middels innovatieve leerwerkprogramma’s

Om te komen tot een verkleining van de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs, is het van belang tot structurele afstemming te komen. Hiertoe zijn de volgende maatregelen gedefinieerd:

 • Vaststellen knelpunten/nulmeting
  Hierbij worden zoveel mogelijk gemeenschappelijke knelpunten die sectorbreed spelen in kaart gebracht. Bedrijven leveren input op basis van hun ervaringen met voornamelijk gediplomeerde/ongediplomeerde startende medewerkers. De geïdentificeerde knelpunten worden vastgesteld in samenspraak met onderwijs en bedrijven.
 • Definiëren behoefte bedrijfsleven: basiseisen per branche
  Uit de nulmeting wordt een basisbehoefte gedefinieerd. Allereerst wordt per branche bekeken hoe het beste kan worden aangesloten bij de behoeften van de bedrijven, met inachtneming van de wet- en regelgeving onderwijs.
 • Definiëren kwantitatieve behoefte bedrijfsleven middellange termijn
  Voor de logistieke- en veiligheidsbranche zijn (beperkt) data beschikbaar die worden vertaald naar bruikbare informatie om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstbeelden. Bij de kwantitatieve vaststelling wordt tevens gekeken welke competenties/ervaring wordt geëist om het werk van de nabije toekomst optimaal uit te kunnen voeren.
 • Vaststellen mogelijkheden binnen huidige CREBO’s en die worden aangeboden door ROC’s
  Op basis van de verzamelde informatie wordt een aantal leerwerkprogramma’s ontwikkeld. De vraag van het bedrijfsleven is hier leidend. Het kenniscentrum maakt de vertaalslag naar het onderwijs. Er vindt een toets plaats in hoeverre de innovatieve programma’s binnen de huidige CREBO’s passen. Wanneer een of meer programma’s in lijn zijn met de wensen van het bedrijfsleven en passen in het onderwijsaanbod van het ROC maar niet binnen de huidige CREBO’s passen, wordt onderzocht op welke wijze deze kunnen worden aangeboden en uitgevoerd.

Voor de eerste drie maatregelen zullen sectororganisaties, bedrijven en het onderwijs gedegen inspanningen doen, zodat uiteindelijk een aantal toekomstbestendige leerwerkprogramma’s kan worden ontwikkeld. Bij de implementatie van de programma’s zullen dezelfde partijen intensief betrokken zijn, om tijdig bij te kunnen sturen en een duurzaam resultaat te bereiken. De programma’s worden op sectorniveau ontwikkeld; op brancheniveau worden specialisaties geformuleerd.

Doel

Vergroten van toegepaste kennis en vaardigheden bij (toekomstige) medewerkers op de luchthaven, arbeidsvitaliteit en employability van medewerkers versterken. De maatregel leidt tot specifieke onderwijsprogramma’s voor de luchtvaart (beveiliging, luchtvracht, luchtvaartdienstverlening). Het innovatieve ligt in het integreren van competentiegericht leren in huidige lesprogramma’s, gebruikmakend van vrije ruimte en adequaat inspelen op de veranderende kwalificatiedossiers. Het beoogde resultaat is structurele afstemming van de behoeften van het bedrijfsleven en het aanbod van het onderwijs, in een duurzame verbinding met elkaar.